I giorni dell'abbandono Mobi ó 269 pages Download ✓ Elena ferrante


Kindle I giorni dell'abbandono

I giorni dell'abbandono Mobi ó 269 pages Download ✓ Elena ferrante Ù Mια γυναίκα τριανταοχτώ χρονών ένας σύζυγος δύο παιδιά Ένα ωραίο διαμέρισμα στο Tορίνο μια ζωή φτιαγμένη από συζυγική σιγουρMια γυναίκα τριανταοχτώ χρονών ένας σύζυγος δύο παιδιά Ένα ωραίο διαμέρισμα στο Tορίνο μια ζωή φτιαγμένη από συζυγ? Oh dear Basically the Neapolitan novels render this book completely obsolete It’s like a crude test drive for the character of Elena Elena is called Olga in this novel and is the woman from hell A kind of fantasy creation of how we might behave in our most self indulgent man hating and self pitying incarnation Essentially she’s an educated thirty eight woman who behaves like an adolescent crackhead I could imagine Meryl Streep playing her in a film except the film I saw would have been a comedy and Streep would have been brilliantly funny And that’s maybe the problem This novel should have been a comedy – it realises this a couple of times and then it’s very funny But the tone and prose is so self consciously pretentious and purple that I found myself laughing at the book rather than with it Basically this is the story of a woman who is left by her husband for a much younger woman It’s a clichéd subject which again begs for some humour Olga reacts in a clichéd manner – she falls apart so clichéd that it might be funny if it wasn’t so over written and so awkwardly and unconvincingly philosophical If Olga runs a bath you know the bath is going to overflow If Olga lets her dog off the leash you know something bad is going to happen to the dog In other words this is a novel of relentless melodrama Except the high minded self indulgent prose rarely recognises the necessity of digging out the comedy in melodrama For the most part it takes all its melodrama seriously Here’s an example of the vaporous philosophical claptrap this novel abounds in “Existence is this I thought a start of joy a stab of pain an intense pleasure veins that pulse under the skin there is no other truth to tell” Banality dressed up as gravitas by purple prose All in all I got the sense of a writer still trying to find her voice still learning how to construct sentences even In a nutshell I don’t think this should ever have been published It’s disconcerting when you read an early novel by an author you’ve come to love and find it thoroughly mediocre or worse It happened to me with Anthony Doerr as well You end up thinking maybe your original enthusiasm was misplaced I’m not going to read any of the early Ferrante novels

I giorni dell'abbandonoMια γυναίκα τριανταοχτώ χρονών ένας σύζυγος δύο παιδιά Ένα ωραίο διαμέρισμα στο Tορίνο μια ζωή φτιαγμένη από συζυγ? Oh dear Basically the Neapolitan novels render this book completely obsolete It’s like a crude test drive for the character of Elena Elena is called Olga in this novel and is the woman from hell A kind of fantasy creation of how we might behave in our most self indulgent man hating and self pitying incarnation Essentially she’s an educated thirty eight woman who behaves like an adolescent crackhead I could imagine Meryl Streep playing her in a film except the film I saw would have been a comedy and Streep would have been brilliantly funny And that’s maybe the problem This novel should have been a comedy – it realises this a couple of times and then it’s very funny But the tone and prose is so self consciously pretentious and purple that I found myself laughing at the book rather than with it Basically this is the story of a woman who is left by her husband for a much younger woman It’s a clichéd subject which again begs for some humour Olga reacts in a clichéd manner – she falls apart so clichéd that it might be funny if it wasn’t so over written and so awkwardly and unconvincingly philosophical If Olga runs a bath you know the bath is going to overflow If Olga lets her dog off the leash you know something bad is going to happen to the dog In other words this is a novel of relentless melodrama Except the high minded self indulgent prose rarely recognises the necessity of digging out the comedy in melodrama For the most part it takes all its melodrama seriously Here’s an example of the vaporous philosophical claptrap this novel abounds in “Existence is this I thought a start of joy a stab of pain an intense pleasure veins that pulse under the skin there is no other truth to tell” Banality dressed up as gravitas by purple prose All in all I got the sense of a writer still trying to find her voice still learning how to construct sentences even In a nutshell I don’t think this should ever have been published It’s disconcerting when you read an early novel by an author you’ve come to love and find it thoroughly mediocre or worse It happened to me with Anthony Doerr as well You end up thinking maybe your original enthusiasm was misplaced I’m not going to read any of the early Ferrante novels

Pdf à I giorni dell'abbandono Á Elena Ferrante

I giorni dell'abbandono ð φράση του συζύγου της κάνει κομμάτια αυτή τη γαλήνια ζωή μεταμορφώνοντας την Όλγα σε μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη Not nearly as good as Elena Ferrante's Naples uartet Engaging writing about a husband who leaves his wife and children but I felt 'neutral' I read this just before reading Ties by Domenico Starnone A similar type story By the end of 'both' novels I wanted to fly kites with the kids and get them ice cream cones The adults can go play in their own sandboxes I'm glad I read this short book and Ties but it made me miss 'the uartet seriesespecially book Two and Three Well written but Bleak Pathetic Pdf à I giorni dell'abbandono Á Elena Ferrante

Elena Ferrante Á I giorni dell'abbandono Reader

Elena Ferrante Á I giorni dell'abbandono Reader ?κή σιγουριά και μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες Δεκαπέντε χρόνια γάμου Kι έπειτα κάποιο απόγευμα του Απρίλη μια I first heard about Elena Ferrante about a year ago when everyone seemed to read her Neapolitan saga So I joined the club too and read My brilliant friend the first installment of the series I pretty liked that one though to be honest sometimes I was lost in the plethora of names and constantly confused who was who and with whom I didn’t find the language especially captivating but it was nicely written and I hadn’t any problem with reading it But if I had to indicate any reservation it would probably be the voices of two main protagonists Sometimes I just couldn’t hear them in the spate of events and other protagonistsOtherwise The days of abandonment Here nothing distracts us nothing diverts our attention from our heroine Olga well groomed happy wife and mother of two all of a sudden finds herself abandoned and excluded from previous life Nothing new one could say Not necessarily because as classic says all happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way When I mention this uote it is also due to some similarity to Anna Karenina that Olga deeply feelsOlga is a nice person kind and gentle but abandoned by husband gradually and inexorably changes and the novel is a meticulous sometimes so detailed that it just hurts description of these changes her shifting moods her omissions her lack of security her losing integrity Her days of abandonment Firstly is an act of denying that delusive it’s nothing everything will be fine phase And of course it is not So she slowly enters the and dark and bleak areas Her changing moods verbal exhibitionism almost diarrhea of vulgar thoughts obscene language and imagined scenes of perverse sex are painful and very reliable though at times unbearable But from the other hand her anguish her lips that miss to be kissed her body that needs to be caressed makes you empathize with her and you can’t wait when Olga finally escapes from the abyss of own obsessive thoughts and deeds that she wouldn’t share her lot with poverella poor abandoned woman almost mythical creature from Olga's childhood who finally drowned herself to deathWe all know such women like Olga who gave themselves to their husbands or lovers so entirely who gave own body heart and mind not leaving to oneself any single thing to be named own To escape that state pick up the pieces relearn life rename things define anew what really counts is as painful as previous falling into darkness and disintegration